Statut stowarzyszenia

Statut Ogólnopolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet z siedzibą w Warszawie, zrzeszającego osoby fizyczne i prawne, zainteresowane historią środowisk kobiecych, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji II Rzeczypospolitej.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet” (dalej: „Stowarzyszenie”). Może używać nazwy skróconej „OGRH PWK”. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszych praw. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci oraz ustalania znaków graficznych, odznak organizacyjnych i honorowych oraz emblematów ze znakiem Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzory pieczęci, znaków graficznych, odznak i emblematów ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 7. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i nie ma charakteru paramilitarnego.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8. Celami Stowarzyszenia są:
1. Jak najwierniejsze odtworzenie wyglądu i zachowań sylwetek kobiet biorących udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej.
2. Odtworzenie sylwetek członkiń PWK oraz kultywowanie chlubnej tradycji międzywojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
3. Propagowanie i kultywowanie idei patriotyzmu oraz działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej.
4. Troszczenie się o dziedzictwo narodowe poprzez dbanie o dobra kultury, chronienie ich, przechowywanie oraz udostępnianie dla celów naukowo – badawczych oraz wychowawczych.
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej wśród obywateli, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
6. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.
7. Promocja oraz popularyzacja wiedzy na temat działań obronnych w przeszłości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
8. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi poszerzaniem wiedzy na temat działalności ruchu kobiecego.
9. Organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych, związanych z tematyką kobiecą.
10. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej w tym w szczególności: widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zjazdów, rekonstrukcji historycznych, seminariów, spotkań, warsztatów naukowych.
11. Uczestnictwo oraz organizacja akcji charytatywnych.
12. Udział w powyższych przedsięwzięciach, organizowanych przez inne podmioty i instytucje.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
2. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
3. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
4. Organizację prelekcji, seminariów, wykładów, wystaw, odczytów, lekcji historii dla dzieci i młodzieży.
5. Wydawanie publikacji.
6. Organizację imprez o charakterze historycznym i kulturalnym takich jak: festyny, pikniki, rekonstrukcje i inscenizacje historyczne.
7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13.

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz która złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Potwierdzeniem zapoznania się członka ze statutem jest jego własnoręczny podpis, opatrzony datą, złożony pod statutem Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w celu realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela oraz może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona na polu kultury i nauki. Status członka honorowego otrzymuje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie;
3) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia w tym w szczególności w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) nosić odznakę organizacyjną oraz posługiwać się logiem i pieczątką Stowarzyszenia;
5) korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem;
6) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) terminowego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
– z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
– z powodu nieprzestrzegania ogólnoprzyjętych zasad i norm oraz braku szacunku do pozostałych członków Stowarzyszenia lub osób współdziałających.
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 17.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór członków tych organów odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość kadencji.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania danej kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku z własnej inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie ustalonym przez Zarząd w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Zarząd lub w razie jego niepełnego składu wskazana przez brakującego członka osoba lub osoba wybrana w głosowaniu jawnym przez uczestników Walnego Zebrania.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz wybieralnych Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz wybieralnych Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
6) uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego,
7) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia,
9) decydowanie o podjęciu współpracy z innymi organizacjami,
10) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

§ 22.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 23.
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków. Są to Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 24.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
11) wyznaczanie kierunków działania Stowarzyszenia,
12) wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego lub jego pozbawienie,
13) zatwierdzenie przyjęć nowych członków i skreślenie z listy członków,
14) przygotowanie planu działania Stowarzyszenia,
15) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Komisja Rewizyjna
§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Są to Przewodniczący i dwóch członków.

§ 26. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 28. Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Stowarzyszenia w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz zgodności uchwał Walnego Zgromadzenia ze Statutem.
§ 29. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania informacji i wyjaśnień od Zarządu potrzebnych jej do prowadzenia działalności kontrolnych.
§ 30. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli wszelkich struktur Stowarzyszenia w podobnym zakresie jak kontroluje Zarząd.
§ 31. Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego jedynie z głosem doradczym.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 32. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 33.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje,
4) projekty unijne i państwowe.
2. Składki Stowarzyszenia są pobierane raz na rok do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie może starać się o wsparcie na realizację projektów społecznych i otrzymywać dotacje celowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.
6. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 34. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie nabywania, obciążania lub zbywania praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Tu opis krótki dotyczący RODO i ciastkuw View more
Akceptuj
Don`t copy text!